O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
O spoločnosti

Spoločnosť AKU-TRANS s. r. o. zabezpečuje:
- výkup, zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií
- výkup, zber a dopravu prenosných batérii a akumulátorov
- vykonanie dopravy opotrebovaných akumulátorov (štartovacích, trakčných, záložných zdrojov) v zmysle

Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
- demontáž záložných zdrojov
- zhodnotenie akumulátorov v recyklačnom závode MACH TRADE spol. s r. o. v Seredi.

Spoločnosť AKU-TRANS s r.o. je najvýznamnejším zberateľom a dopravcom zabezpečujúcim zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných veci (ADR).

Spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. realizuje najvýznamnejší projekt zameraný na nakladanie s opotrebovanými akumulátormi v mestách a obciach Slovenskej republiky.
Projekt odberu opotrebovaných akumulátorov zo všetkých miest a obcí bol schválený Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a finančne podporený Recyklačným fondom.

V spolupráci so združením "Strom života" realizujeme pre školy, mestské úrady, obecné úrady a podnikateľské subjekty zber prenosných batérii a akumulátorov s cieľom chrániť životné prostredie.

Systém zberu umožní, aby koneční užívatelia - občania mohli odovzdať svoje opotrebené prenosné batérie a akumulátory pohodlne bez poplatkov do organizovaného zberu, pre ktorý zabezpečí spoločnosť AKU-TRANS s. r. o. bezplatný zber a dopravu na zhodnotenie.

Pre zabezpečenie zberu prenosných batérií a akumulátorov je možné po dohode poskytnúť "recyklobox", ktorý slúži na uskladnenie nepotrebných prenosných batérií a akumulátorov do celkovej hmotnosti 5 kg.

V prípade odberu odpadu sa každý pracovník spoločnosti AKU-TRANS môže preukázať dokladom oprávňujúcim spoločnosť AKU-TRANS nakladať s nebezpečným odpadom.