O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Ceny a druhy odpadov

Druhy odpadov
Spoločnosť AKU-TRANS zabezpečuje výkup, zber a dopravu nasledovných druhov odpadov:

1. priemyselné a automobilové batérie a akumulátory (napr. štartovacie, trakčné a staničné akumulátory, záložné zdroje PC)

2. prenosné batérie a akumulátory
Prenosné batérie a akumulátory sú všetky hermeticky uzavreté batérie a akumulátory, ktoré by priemerný človek mohol uniesť bez ťažkostí v ruke.

Prenosné batérie a akumulátory sú používané v hračkách a prístrojoch v domácnostiach holiacich strojčekoch, ručných vysávačoch, prenosných počítačoch, mobilných telefónoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch, ....) a podobných zariadeniach používaných v školách, obchodoch, reštauráciách, letiskách, kanceláriách alebo nemocniciach.

3. olovo
Pri zhromažďovaní odpadov je potrebné zabezpečiť oddelené zhromažďovanie:
a) prenosných batérií a akumulátorov
b) priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov.

16 06 02
Výkup a zber odpadu 16 06 02 vykonávame bezplatne.

17 04 03
Cena pre odpad 17 04 03 sa stanoví v závislosti od znečistenia a cudzorodých prímesí pre každý odber individuálne.

20 01 34, 16 06 04 a 16 06 05
V súčasnosti zabezpečujeme odber a dopravu odpadov 20 01 34, 16 06 04 a 16 06 05 bezplatne.
V súvislosti so zmenami Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktoré by sa mali uskutočniť v priebehu roka 2008 očakávame, že ekonomické podmienky umožnia poskytovať odplatu za vyzbierané odpady katalógové číslo 20 01 34, 16 06 04 a 16 06 05.

Ceny odpadov

20 01 33 a 16 06 01
Cena vykupovaných odpadov je viazaná na vývoj ceny olova na Londýnskej burze kovov.
Cena za kilogram odpadu sa stanoví ako počet percent z aritmetického priemeru denných cien olova vyjadrených v SKK na kilogram hmotnosti, so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto nadol. Aritmetický priemer sa určí za obdobie desiatich kalendárnych dní začínajúce dňom odberu odpadu vykonávateľom a končiace deviatym kalendárnym dňom nasledujúcim po dni odberu odpadu vykonávateľom. Pre dni pracovného pokoja je denná cena olova 0 Sk/kg.
Pre stanovenie dennej ceny olova sa použije hodnota zverejnená v Hospodárskych novinách, prílohe Burzové noviny, tabuľka Kovy Základné, stĺpec Settlment, vyjadrená v USD/tonu a kurzu amerického dolára USD a slovenskej koruny SKK zverejneného Národnou bankou Slovenska (ďalej len "cena za 1 kg odpadu 16 06 01").
Vykonávateľ zaplatí objednávateľovi poplatok, ktorý sa stanoví ako súčin hmotnosti odobratého odpadu a ceny za kilogram hmotnosti odpadu príslušného katalógového čísla.
Počet percent z ceny olova na LME je stanovená pre každého dodávateľa individuálne.