O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Čerpanie finančného príspevku

V prípade, ak má obec záujem čerpať finančný príspevok z Recyklačného fondu musí vykonať nasledujúce kroky:

1. získať elektronickú kópiu "Žiadosti obce o príspevok" z Recyklačného fondu v zmysle § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z .z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(http://www.recfond.sk/index.php?www=catalog_list&id_catalog=6&navigation_main_id=3&navigation_id=3)

2. vyplniť chýbajúce údaje v žiadosti podľa bodu 1 a potvrdiť pečiatkou mesta /obce a podpisom primátora /starostu.

3. vyhotoviť kópie sprievodných listov nebezpečného odpadu potvrdzujúcich prevzatie opotrebovaných akumulátorov s hmotnosťou zhodnou s údajom uvedeným v žiadosti podľa bodu 1, potvrdených zhodnocovateľom MACH TRADE s. r. o.

4. zaslať písomnú žiadosť o potvrdenie doplnených údajov v žiadosti podľa bodu 1 spolu s kópiami sprievodných listov nebezpečného odpadu podľa bodu 3 potvrdzujúcich správnosť údajov uvedených v žiadosti (bod 1) na adresu :

MACH TRADE s. r. o.
Žiadosť o príspevok z Recyklačného fondu
Niklová ulica
926 01 Sereď

Na základe žiadosti zaslanej spoločnosti MACH TRADE s. r. o. spolu so "Žiadosťou obce o príspevok" (bod 1) a sprievodných listov nebezpečného odpadu (SLNO) potvrdzujúcich prevzatie odpadu zhodnocovateľom (bod 3), zhodnocovateľ žiadosť obce o príspevok potvrdí a zašle ju späť poštou.

V prípade otázok sa telefonicky kontaktujte na 031/789 24 52 (www.machtrade.sk)