O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Zberatelia

Zberateľ je podnikateľ, ktorý vykonáva nakladanie s odpadmi na základe súhlasu na nakladanie v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) alebo ods. 1 písm. g) alebo § 15 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť AKU - TRANS s. r. o. ponúka podnikateľom - zberateľom možnosť zapojiť sa do systému zberu a dopravy priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov (štartovacie, trakčné a staničné batérie a akumulátory, záložné zdroje PC), prenosných batérií a akumulátorov a olova.

Ponuka našej spoločnosti:
1. odkúpenie zhromaždených opotrebovaných batérií a akumulátorov
2. bezplatné zabezpečenie dopravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
3. zapožičanie certifikovaného kontajnera za účelom zberu opotrebovaných batérií a akumulátorov
4. zabezpečenie odberu zhromaždených opotrebovaných akumulátorov na základe telefonickej výzvy
5. zhodnotenie opotrebovaných batérií a akumulátorov v recyklačnom závode spoločnosti MACH TRADE s. r. o.

V prípade záujmu o spoluprácu nám zašlite mailom alebo faxom súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom a výpis z obchodného registra (s. r. o., a. s.) alebo živnostenský list (živnostník).

Na základe poskytnutých údajov vám zašleme návrh zmluvy o odbere opotrebovaných batérií a akumulátorov.