O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Pôvodcovia

Pôvodcom odpadu sa v zmysle § 2 ods. 2 Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie každý, koho činnosťou odpad vzniká.

Pre pôvodcov (podnikateľov) opotrebovaných batérií a akumulátorov ponúkame:
- odkúpenie zhromaždených opotrebovaných batérií a akumulátorov
- bezplatné zabezpečenie dopravy v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
- zabezpečenie odberu zhromaždených opotrebovaných akumulátorov na základe telefonickej výzvy
- Zhodnotenie opotrebovaných batérií a akumulátorov v recyklačnom závode spoločnosti MACH TRADE s. r. o.

V prípade záujmu o spoluprácu nám zašlite mailom alebo faxom súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom a výpis z obchodného registra (s. r. o., a. s.) alebo živnostenský list (živnostník).

Na základe poskytnutých údajov vám zašleme návrh zmluvy o odbere opotrebovaných batérií a akumulátorov.