O spolocnosti
Kontakt
Ceny a druhy odpadov
Čerpanie finančného príspevku
Čerpacie stanice PHM
Zberatelia
Pôvodcovia
Občan - nepodnikateľ
Ponuka spolupráce
Občan - nepodnikateľ

Občan, ktorý má záujem odovzdať opotrebované akumulátory spoločnosti získa, informácie o možnosti odovzdať opotrebované akumulátory na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

V prípade nejasností alebo problémov pri odovzdaní opotrebovaných akumulátorov nás môžete kontaktovať telefonicky, e- mailom alebo faxom.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi upravuje Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien takto:

§39 ods. 3
Obec je okrem povinností podľa §19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov       a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.
b) zabezpečiť zber podľa potreby, najmenej dvakrát do roka na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

§39 ods. 5
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.